Surasit Mankong

เกิด 28 เมษายน 2532 ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระดับปริญญาโทจาก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ปัจจุบันสุรสิทธิ์ทำงานและอาศัยที่จังหวัดอุดรธานี มีความสนใจเกี่ยวปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรทรัพยากรพื้นฐาน เช่น ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ รวมไปถึงสภาพอากาศ โดยคนในชนบทและภาครัฐที่เป็นผู้ร่วมกันบริหารจัดการ กระทั่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม สุรสิทธิ์จึงเน้นที่การทำความเข้าใจไปพร้อมกับคนในพื้นที่ แสดงออกด้วยวิธีการตีแผ่เรื่องราวผ่านผลงานศิลปะ และการทำงานเชิงพื้นที่ ร่วมกับชุมชนในชนบทและชุมชนเมือง ด้วยการจัด workshop แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาและงานเซรามิค รวมไปถึงการขับเคลื่อนกลุ่ม “art หน้าบ้าน” เพื่อสนับสนุนการจัดการพื้นที่ศิลปะ นำไปสู่การสร้างโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่กำลังค้นหาพื้นที่ในการเเสดงออกด้านศิลปะเเละหัตถกรรม ด้วยการทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่ ในจังหวัดอุดธานี  


สุรสิทธิ์เคยเข้าร่วมและจัดแสดงผลงานมากมาย อาทิ นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อมาในปีพ.ศ. 2561 ร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม หอสิน กางธ่งมหาสารคาม (หอสิน ก.ธ.ม.) เเละเเสดงผลงานกลุ่มในนามกลุ่มหอสิน ก.ธ.ม. ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัย Painnale ณ The Plaza Outlet Mall Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ร่วมจัดนิทรรศการกลุ่ม LOCAL SOUNDS ณ People’s Gallery ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในนิทรรศการ KhonKaen Manifesto ที่ตึกร้าง GF จังหวัดขอนแก่น ต่อมาปีพ.ศ. 2562 เข้าร่วมกับกลุ่ม หอสิน ก.ธ.ม. จัดนิทรรศการ กล่องใส ? ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมในนิทรรศการ PARALLEL: THE RAMASUN STATION ART TRAIL ที่ค่ายรามสูร จังหวัดอุดรธานี ในปีพ.ศ. 2565 จัดนิทรรศการเดี่ยว UN-EARTH PROVENIENCE UNFOLD ที่ นัวโรว์ อาร์ทสเปซ (NOIR ROW ART SPACE) จังหวัดอุดรธานี ต่อมาในปีพ.ศ. 2566 เข้าร่วมนิทรรศการ RE: Look ในโครงการ BACC pop-up ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ต่อมา ได้เข้าร่วมเป็นศิลปินพำนักและร่วมแสดงผลงานในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย BERSAMA VOICING AND STREET FESTIVAL ที่เดอลาแป อาร์ทสเปซ (De’ Lapae Art Space) จังหวัดนราธิวาส เเละในปีพ.ศ. 2567 เข้าร่วมในนิทรรศการ SPINDLE Art-Objects Intervention ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี