Art Cart 03: Form Dee - Deform

1 June - 31 July 2021

A Dou, Hom Nguyen, threeZhang Wei, กรรณชลี งามดำรงค์, จิรัชยา พริบไหว, ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฎ์, ธนธร สรรพกิจจำนง, ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, ณภัทร สินไตรรัตน์, ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ, วีรพงษ์ แสนสมพร, วิภู ศรีวิลาศ, สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล, อคราส พรขจรกิจกุล, อลิสา ฉุนเชื้อ และ อ้อ สุทธิประภา

 

หลายครั้งเมื่อมนุษย์อยู่ต่อหน้าวัตถุหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่าสิ่งที่กำลังมองเห็นนั้นคืออะไร? บางคราวสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการอธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่เรากำลังมองเห็นว่าเป็นแบบไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเส้นรูปทรงสีหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ได้รับจากการมองสิ่งนั้นแล้วนำสิ่งที่เราเห็นไปเทียบเคียงกับประสบการณ์การรับรู้ของเราที่เคยมีมาก่อนจะอธิบายไปว่าสิ่งที่เราพิจารณาอยู่คล้ายคลึงกับสิ่งใดโดยหวังว่าสิ่งที่เรายกมากล่าวเทียบนั้นจะเป็นที่รู้จักและเข้าใจได้โดยทั่วไป

 

ในขณะที่งานศิลปะร่วมสมัยสุนทรียภาพเป็นสิ่งที่ได้มาจากความคิดสร้างสรรค์การคิดค้นรูปทรงในงานศิลปะนั้นมีพัฒนาการมาอย่างตลอดในช่วงเวลานับร้อยปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการลดทอนการผสานรูปทรงดัดแปลงเปลี่ยนรูปร่างเพื่อถ่ายทอดจินตนาการและความคิดของศิลปินซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์นี้ได้ท้าทายผู้ชมงฝานศิลปะเป็นอย่างยิ่งในการตีความการพยายามทำความเข้าใจรับรู้สารที่ศิลปินต้องการสื่อดังนี้สำหรับศิลปะแล้วการถูกทำลายให้เสียรูปบิดเบี้ยวไปจากเดิมกลับกลายเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารดูราวกับว่าการสื่อสารทางศิลปะจำเป็นต้องมีการดัดแปลงรื้อทำลายและนำมาจัดให้เป็นระบบใหม่ภายใต้นิยามของการสร้างสรรค์

 

Art Cart 03: Form Dee - Deform เป็นการนำผลงานจากศิลปิน 19 ท่านที่หยิบยกการ Deform สิ่งต่างๆ มานำเสนอในผ่านผลงานศิลปะโดยใช้วิธีการสื่อสารที่ต่างกันไม่เพียงผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นชิ้นงานเท่านั้นแต่รวมถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดเป็นงานชิ้นนั้นๆ ยังมีการตั้งคำถามที่น่าสนใจของการรื้อทำลายให้กลายจากสิ่งหนึ่งไปสู่การเป็นอีกสิ่งหนึ่งให้ผู้ชมได้ตีความผ่านประสบการณ์และความรู้สึกที่มีต่อผลงานทั้ง 52 ชิ้น

 

Curated Presentation “Art Cart 03: Form Dee - Deform” จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ..2564  ชั้น 1-3 อาคารแกลเลอรี  (ตึกเล็ก) เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery)