Vessel of desires: by Trevor Foster

17 December 2022 - 15 March 2023
Trevor Foster (b. 1990) is an American artist living and working in Chiang Mai, Thailand. Although multidisciplinary in practice, Foster is known for his ceramics works, as well as highly detailed mezzotint prints. As a young child, Foster often traveled with his family to Asia to seek for rarities, collectibles and historical objects, which would go on to influence much of his aesthetics as an artist. In the last few years, Foster has been living in Chiang Mai where he’s set up his studio and integrated into the northern contemporary art scene.  
 
In Vessel of desires, Foster’s first solo exhibition with SAC Gallery, he offers insights into his wide and varied interests curated into a wonder room, with objects of different sizes and materials. Foster draws his inspirations from 16th - 18th century illustrations, as well as historical objects and design language found in the rococo period. Although they come from various origins, they are tied together by Foster’s fascination with local craftsmanship. As a visitor to foreign countries, he is often drawn to the crafts that not only reflect traditions, but also the values and history of the local cultures too. By applying those objects with unusual patterns or vice versa, such as Bencharong pattern on a skull, or Portuguese azulejos tiles on an obelisk made of reclaimed teak wood from Chiang Mai, he finds them to be ‘striking’ and draws attention to what would otherwise be the crafts that are easily ignored and dying from the people’s minds.
 
Over the years, Foster has been collecting old household objects, such as Meiji period Japanese screen or a one hundred years old window frames from Punjab, because he is attracted to the qualities and the patina, a sign that an object is touched and interacted with over the span of time. Rather than fixing them back to serve their original function, Foster renders them to art objects that resist the connection to a specific time period; at once old and rich in history, but also contemporary in their own rights. 
 
This exhibition presents over 40 pieces of Foster’s series of work in mixed media, including prints and sculptures, that serve as the artist’s autobiography of his experiences, journeys and the cultures he’s visited. From the outside perspective, he is able to appreciate traditions and crafts that are overlooked. By being in Thailand, and presenting the exhibition here, he critically examines the intersection between traditional crafts and their place within the Thai contemporary art scene.  
 
The exhibition “Vessel of desires” will be held on the second floor of Art Centre Bldg., SAC Gallery from 17 December 2022 until 15 March 2023. The official opening ceremony will be held on 17 December 2022, 6:00PM onwards.
 
Hashtag: #SACTrevor
 

 
เทรเวอร์ ฟอสเตอร์ (เกิด พ.ศ. 2533) เป็นศิลปินชาวอเมริกัน ปัจจุบันอาศัยและทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เขาเป็นที่รู้จักจากผลงานเซรามิก และ ลวดลายที่วิจิตรงดงามบนพื้นผิวจากภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์ (mezzotints) เทรเวอร์เติบโตขึ้นมาในครอบครัว Art Dealer ทำให้เขาได้มีโอกาสเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ เกือบทั่วมุมโลกโดยเฉพาะเอเชีย เพื่อเสาะหางานศิลปะโบราณข้ามทวีป ของสะสมต่างๆ และวัตถุที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สิ่งนี้เองได้กลายเป็นประตูบานสำคัญที่นำพาเทรเวอร์ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยความรู้ความสามารถจากหลายสาขาและหลากกระบวนการ จนกระทั่งย้ายมาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ที่นี่เองทำให้เขาได้ทำความรู้จักกับศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ทางศิลปะภาคเหนือของประเทศไทย และได้ตั้งสตูดิโอของตนเองขึ้น 
 
นิทรรศการ Vessel of desires นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกโดยเทรเวอร์ ฟอสเตอร์ ได้เปลี่ยนให้พื้นที่จัดแสดงกลายเป็นห้องมหัศจรรย์ ซึ่งคัดสรรและรวมเอาผลงานที่สะท้อนความสนใจอันหลากหลายผ่านกระบวนการทำงานและการเรียนรู้ของศิลปิน 
 
ด้วยวัสดุและความหลากหลายของลวดลายและรูปลักษณ์ ผลงานเหล่านี้บรรจุแน่นไปด้วยเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะหลากหลายยุคสมัย ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 16 ไปจนถึงคริสตศตวรรษที่ 18  เช่นเดียวกันยังรวมถึงศิลปะวัตถุและงานออกแบบที่พบได้ในช่วงศิลปะโรโคโค โดยเทรเวอร์ยังคงจุดเด่นที่มีร่วมกันในงานแต่ละชิ้นคือความเป็นงานฝีมือที่สะท้อนคุณค่าและประเพณีในแต่ละพื้นถิ่นเอาไว้ ในฐานะของนักเดินทางผู้มาเยือนดินแดนที่ตนไม่คุ้นเคย ความโดดเด่นของงานฝีมือจากช่างพื้นถิ่นในแต่ละแห่ง ได้ดึงดูดเขาเองไว้ไม่เพียงจากความงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณี แต่ยังคงเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์พื้นถิ่นของพื้นที่แต่ละแห่งเอาไว้ เขาได้นำเอาศิลปะวัตถุเหล่านั้นมาประยุกต์เข้ากันกับลวดลายแปลกชวนให้สะดุดตา สร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับชมสิ่งผสานความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งรวมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว อาทิ หัวกะโหลกเซรามิกที่ดูวิจิตรด้วยลวดลายเบญจรงค์ เสา Obelisk จากไม้สักเก่าที่ประดับด้วยแผ่นกระเบื้อง Azulejo เขาพบว่าความแตกต่างนี้เองคือความโดดเด่น ที่จะช่วยดึงความสนใจย้อนกลับไปหางานฝีมือพื้นถิ่นต่างๆ ซึ่งถูกมองข้ามและกำลังจะตายไปจากจิตใจของผู้คนได้อย่างง่ายดาย 
 
เป็นเวลากว่าหลายปีที่เทรเวอร์ได้รวบรวมและเก็บสะสมอุปกรณ์ ข้าวของ เครื่องใช้สามัญธรรมดา และได้นำมาใช้เป็นวัสดุพื้นฐานในการสร้างผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ อาทิ ฉากกั้นญี่ปุ่นจากสมัยเมจิ หรือกรอบหน้าต่างไม้อายุกว่าร้อยปีจากแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย ซึ่งเขาสัมผัสได้ถึงคุณภาพและมากไปกว่านั้นคือร่องรอย ที่เป็นมากกว่าคราบเก่าขึ้นสนิมแต่เป็นผัสสะของกาลเวลา ทำให้เขาเลือกที่จะเปลี่ยนให้ร่องรอยเหล่านั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานมากกว่าจะซ่อมแซม หรือฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมของวัตถุ คล้ายจะหลบเลี่ยงจุดเชื่อมโยงที่ระบุถึงช่วงเวลาที่แน่ชัดของศิลปะวัตถุต้นทาง และในขณะเดียวกันก็ยังหลีกไม่พ้นจากประวัติศาสตร์อันลุ่มรวยที่บรรจุแน่นอยู่ภายในผลงาน อีกทั้งยังคงสื่อสารไปถึงความร่วมสมัยภายในแบบฉบับของงานแต่ละชิ้น 
 
ในนิทรรศการครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานของศิลปินกว่า 40 ชิ้น ทั้งผลงานในรูปแบบสื่อผสม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม ผลงานเหล่านี้กลายเป็นดั่งบันทึกของศิลปิน ที่ขีดเขียนไปด้วยประสบการณ์ การเดินทาง และพื้นที่ทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่ศิลปินได้เดินทางไปสัมผัสมาด้วยตนเอง ด้วยมุมมองในฐานะคนนอกทำให้เขาชื่นชมและให้ความสำคัญกับงานฝีมือของช่างท้องถิ่นไทยที่หลายครั้งถูกมองข้ามไป การตัดสินใจอาศัยอยู่ในประเทศไทย เปิดโอกาสให้เทรเวอร์ได้ทำความเข้าใจและนำเสนอจุดเชื่อมโยงระหว่างงานหัตถกรรมดั้งเดิมและที่ทางของงานเหล่านี้ในศิลปะร่วมสมัยของไทย
 
นิทรรศการ Vessel of desires” จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2566  ชั้น 2 อาคารหอศิลป์ (ตึกใหญ่เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 17 ธันวาคม .. 2565 ตั้งแต่เวลา 18:00 เป็นต้นไป